AGRICULTURA E GANADERÍA

A situación actual

Non hai ningún subsector no noso país que non padeza esta realidade. Tanto o oliveiral, como o cereal, froitas e hortalizas, ovino e caprino, lácteo e vacún de carne viñeron manifestando a falta de rendibilidade das súas explotacións e como consecuencia vén producindo abandono da actividade.
Critícalas de agricultores e gandeiros céntranse en perdidas de miles de millóns de euros como consecuencia duns prezos esborrallados en orixe e as brechas que se abriron entre os prezos que perciben os agricultores e gandeiros en orixe e os que pagan os consumidores nos puntos de venda.
O sector agrario español vén atravesando unha situación crítica que se prolonga ao longo dos últimos anos.

 

Que propoñemos
Comprometémonos a traballar con e para os agricultores e gandeiros. Propomos unha nova política capaz de lograr que o sector agroalimentario español despregamento todo o seu potencial.
Será unha prioridade da nosa política a defensa real dos nosos intereses na Unión Europea, así como a creación dunha contorna competitiva para que o esforzo de agricultores e gandeiros estea mellor recompensado.
Melloraremos a interlocución co sector creando un Consello Nacional Agrario, no que participarán representantes das organizacións profesionais, das cooperativas, de organizacións sectoriais e de consumidores.
Apoiaremos as explotacións agrarias para que poidan alcanzar os obxectivos de competitividade e sustentabilidade, no marco dun medio rural capaz de ofrecer unhas favorables condicións de vida e unha equilibrada economía rural.
Promoveremos o acceso da poboación rural á sociedade do coñecemento. Melloraremos a extensión, calidade e emprego das telecomunicacións e outras tecnoloxías da información no medio rural.
Promoveremos instrumentos para a integración e o redimensionamiento das pequenas explotacións, prestando ademais especial apoio ao cooperativismo na definición e desenvolvemento da política agraria.
Esixiremos que os produtos de terceiros países sométanse, para a súa entrada na Unión Europea, aos mesmos requisitos de seguridade alimentaria esixidos á produción comunitaria.
Deseñaremos unha política agraria con novas orientacións para as distintas actividades produtivas no medio rural, adaptada á contorna e respectuosa co medio ambiente.
A nosa política estará destinada a dar respostas áxiles aos problemas xerados polas crises alimentarias e de prezos no mercado nacional.
Elaboraremos unha Estratexia Española para o Desenvolvemento Rural que faga posible o desenvolvemento sostible do medio rural, nun marco de cooperación entre administracións, que supere as deficiencias da Lei de Desenvolvemento Rural.
Modificaremos a Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade para evitar determinadas restricións á práctica da caza. Así mesmo, modificaremos a Lei nos aspectos nos que atenta contra a propiedade privada.
Impulsaremos o desenvolvemento dos seguros agrarios para universalizar a protección do sector.
Estableceremos dunha rede de seguridade dos ingresos. En concordancia cos criterios da Comisión, establecerase unha cobertura básica contra as crises que provocan graves perdas de ingresos.
Definiremos unha Estratexia Nacional para a Xestión de Crises Agrarias, que facilite e axilice a aplicación de medidas para a xestión deste tipo das crises.