EDUCACIÓN

A situación actual

As leis educativas socialistas e a súa política educativa non satisfán a unha gran maioría da sociedade española. Non gozan do consenso político e social demandado pola sociedade.
O nivel de coñecemento dos nosos alumnos da educación secundaria obrigatoria é moi baixo e estamos no furgón de cola segundo todos os informes internacionais.

 

Que propoñemos
Estableceremos por lei a garantía do ensino en lingua castelá en todas as etapas educativas, posibilitando naquelas Comunidades Autónomas que teñan, xunto coa lingua oficial do Estado outra lingua cooficial, a aprendizaxe en ambas as linguas.
Comprometémonos a que os nosos fillos poidan recibir a mesma educación independentemente da Comunidades Autónomas que estuden, garantindo a igualdade de oportunidades e a mobilidade xeográfica.
Defendemos a pluralidade de proxectos educativos para garantir o dereito dos pais a elixir o colexio máis adecuado para os seus fillos, fortalecendo o sistema de concertos.
Cremos que os pais somos os primeiros responsables da educación dos nosos fillos. Non queremos imposicións nin adoctrinamientos a través de materias ideolóxicas obrigatorias.
Potenciaremos as novas tecnoloxías e os idiomas en todo o sistema educativo. Queremos pór en marcha un Programa Integral de Aprendizaxe do Inglés, que abarque desde o ensino temperán na segunda etapa da educación infantil, ata o financiamento de bolsas para estancias en países de fala inglesa.
Comprometémonos a un acordo nacional para configurar unha formación profesional de calidade, homologada á Unión Europea, adaptada ao mercado laboral e cunhas titulacións recoñecidas.
Declaramos o noso compromiso coa escola pública e a escola sostida con fondos públicos, que atenden á maior parte dos nosos alumnos e contribúen a garantir o dereito constitucional á educación.
Somos partidarios dun gran pacto pola educación para garantir a estabilidade dos proxectos educativos dos centros escolares.
Apostamos por un sistema educativo de calidade e excelencia que sexa motor dunha economía competitiva, xeradora de emprego e que propicie unha auténtica igualdade entre españois.
Consideramos prioritario loitar contra o fracaso escolar, así como recuperar os valores que resulten imprescindibles para o éxito escolar.
Queremos elaborar un novo modelo de avaliación dos resultados educativos. Deben articularse probas censales externas de carácter nacional que permitan coñecer os resultados de cada alumno, de cada centro e do sistema no seu conxunto en termos homogéneos a efectos de comparación.
Defendemos a reforma da LOE para establecer a consideración de autoridade pública de mestres e profesores no exercicio das súas funcións e aprobar un Estatuto Básico da Función Pública Docente que garanta o recoñecemento social, laboral e económico da figura do profesor.