LINGUA E SÍMBOLOS

A situación actual

A lingua non pode converterse nun factor de discriminación nin unha barreira cultural para restrinxir dereitos, impedir a mobilidade xeográfica, ou romper a unidade de mercado.
Determinadas políticas de imposición lingüística converteron o que era un elemento de riqueza cultural, nun factor de discriminación e transformaron nunha obrigación o que ata agora era un dereito: o coñecemento e uso dunha lingua cooficial.
A falta de respecto aos símbolos ou o incumprimento das leis que os regulan e protexen, é un ataque ao noso modelo constitucional.

 

Que propoñemos
A lingua non pode converterse nun factor de discriminación nin unha barreira cultural para restrinxir dereitos, impedir a mobilidade xeográfica, ou romper a unidade de mercado.
Os españois teñen dereito a elixir o idioma no que educar aos seus fillos.
O consenso que fixo posible a Constitución estendeuse tamén a un pacto ao redor dos símbolos que nos representan a todos. Estes símbolos son un patrimonio que todos debemos respectar.
O incumprimento respecto ao uso da bandeira pode ocultar o propósito de negar que unha parte do territorio forma parte de España.
Queremos garantir un bilingüismo equilibrado, co fin de que a lenguasea un instrumento de liberdade ao servizo das persoas, un vehículo de entendemento e non unha fonte de desigualdades. Os poderes públicos garantirán que todos os españois poidan exercer este dereito que lles asiches, tamén, no ámbito da educación.
Recoñecemos o dereito das Comunidades Autónomas con lingua cooficial a impulsar e estender o seu coñecemento. Da mesma xeito, velaremos pola efectividade do dereito constitucional de coñecer e utilizar a lingua común.
Abordaremos as reformas oportunas para facer cumprir de forma efectiva as leis relativas ao uso da bandeira de España, como garantía de normalidade democrática.
Estableceremos as medidas necesarias para garantir o dereito de todos os españois a usar o castelán e asegurar que ningún cidadán sexa discriminado polo exercicio deste dereito.
Garantiremos por lei o dereito a utilizar e a estudar en castelán en todas as etapas do sistema educativo.
Naquelas Comunidades Autónomas que teñan, xunto coa lingua oficial do Estado, outra lingua cooficial de acordo cos seus Estatutos estarán garantidos:
Os dereitos preferentes dos pais e dos alumnos, de modo que en todas as etapas educativas e en todos os cursos, a lingua castelá sexa vehicular nas distintas áreas e materias xunto coa outra lingua cooficial, no marco dun modelo de bilingüismo integrador, tendo en conta a realidade sociolingüística da contorna educativa.
O dereito a cursar os ensinos na lingua oficial do Estado, naqueles casos en que, por circunstancias familiares ou laborais, os alumnos residan temporalmente na Comunidade Autónoma.
A lingua castelá terá o tratamento propio e o horario necesario para garantir que todos os escolares compréndana e exprésense nela con corrección, oralmente e por escrito, ao finalizar o ensino básico.
O Estado, a través da Alta Inspección, velará polo cumprimento destes obxectivos.
Incorporaremos á Lei que regula o uso da Bandeira e outros Símbolos as previsións e mecanismos xurídicos que garantan o seu estrito cumprimento.