MULLER

A situación actual

Danse aínda no seo da sociedade española importantes obstáculos á igualdade real entre sexos que se manifestan nos ámbitos laboral, social, económico e cultural.

A incorporación da muller ao mercado laboral non alcanza aínda os niveis que rexistra o emprego masculino.
A iso hai que engadir as diferenzas que se manifestan no propio mercado de traballo. As mulleres cobran ata un 30 por 100 menos que os homes.

 

Que propoñemos
Impulsaremos os instrumentos necesarios para reducir a brecha salarial de xeito significativo.
Activaremos as medidas pertinentes para reducir a taxa de temporalidade feminina.
Traballaremos para que, de acordo cos principios de mérito, capacidade e igualdade de oportunidades, a participación feminina nos postos de responsabilidade equilíbrese coa masculina.
Aumentaremos o nivel de participación da muller en todos os ámbitos do mercado do traballo. Estableceremos medidas específicas para favorecer a empleabilidad, a igualdade de oportunidades e a formación profesional das mulleres que queiran retornar ao mercado de traballo tras a educación dos seus fillos, preferentemente para traballadoras maiores de 45 anos.
Desenvolveremos iniciativas para favorecer a incorporación da muller a postos de responsabilidade e postos directivos nas empresas.Reforzaremos a vixilancia e sanción ás empresas que teñan desigualdades salariais por razón de xénero.
Poremos en marcha os diagnósticos de risco e os plans personalizados de seguridade das vítimas da violencia de xénero e faremos efectivo o protocolo común de actuación para todas as policías.
Incrementaremos o número de policías dedicados exclusivamente á violencia de xénero, especialmente formados para estas tarefas e en comunicación directa, permanente e personalizada coas vítimas actuais ou potenciais.
Incrementaremos o número de xulgados especializados en violencia de xénero, dotándoos dos medios necesarios para garantir o seu funcionamento. Despregaremos as Oficinas de Atención ás Vítimas e faremos efectiva a asistencia letrada inmediata.
A iso hai que engadir as diferenzas que se manifestan no propio mercado de traballo. As mulleres cobran ata un 30 por 100 menos que os homes.